Friday, July 16, 2010

十指的爱恋

某年某月某一天,心情美丽的我重新燃起对十指的爱恋。

FRENCH MANICURE,稍嫌单调;加点亮晶晶的金闪粉就合乎我近期的品味啦~~~~

漂亮吗?